2021 оны 01-р сарын 25, Даваа гариг

Хууль, тогтоомж

Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Энэ хуулийн зорилт нь хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалттай инженерийн барилга байгууламжийг өмчлөх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсны боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогдож төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулах, төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Энэ хуулийн зорилт нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах эрхийг баталгаажуулах зорилгоор ариун цэврийг сахиулах, түүний хэвийн нөхцөлийг хангуулах ерөнхий шаардлагыг тодорхойлох, энэ талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх хариуцлагыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Цэвэр усаар хангах, хэрэглэх, бохир усыг татан зайлуулах гэрээ
“Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ /цаашид газар гэх/-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуулиуд, байгууллагын эрхэм зорилго, зорилт, газрын дүрэм, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандартыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажилтнуудын ажил үүргийг оновчтой зохион байгуулах, дотооддоо сахилга дэг журмыг бэхжүүлж, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг зохих түвшинд шийдвэрлэн, тэдний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж үндсэн үүрэгт ажлыг бүрэн хангуулахад оршино.